ACT4kids

X-Tense gecertificeerd therapeut Act4kids

Wat is ACT4kids?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en ACT4Kids is speciaal ontwikkeld voor kinderen en jeugdigen en sluit aan bij de psychologische en neurologische ontwikkelingen van kinderen en jeugdigen.

Het ACT4kids-model is de basis van waaruit de ACT4kids therapeut werkt. Het werkt 3-ledig:

Het analyseren van de verschillende functies, processen en andere factoren die in en
      rondom het kind of de jeugdige spelen.

Het onderzoeken welke ACT-vaardigheden het kind of de jeugdige zou kunnen
      versterken tijdens de begeleiding.
      Dit geeft de therapeut een verklaringsmodel voor de totstandkoming en
      instandhouding van niet werkende gedragspatronen en helpt het de therapeut bij het
      opstellen van begeleidingsdoelen en het toekomstplan.

In de uitvoering geeft de therapeut door gebruik van het model vorm aan elke sessie
      met terugkerende elementen als het eiland en het kruispunt en geeft het kinderen,
      jongeren en hun ouders handvatten in de toepassing van ACT4kids in hun dagelijks
      leven.

ACT4kids leert kinderen hun hart te volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen, zoals verlies, falen, afwijzing of ongeluk te nemen zoals ze zijn.

Met het gebruik van ACT4kids werkt de therapeut aan verschillende vaardigheden zoals het innemen van een ander perspectief, het omgaan met hindernissen of tegenslagen, het verdragen van moeilijke gevoelens en gedachten in moeilijke situaties, het herkennen van dat wat belangrijk is voor het kind of de jeugdige in haar of zijn leven en er naar handelen, maar bovenal: zelf-compassie.

'Je mag er zijn. Wat je ook denkt, voelt of doet, je bent al helemaal goed.'

Psychologische flexibiliteit


Steeds meer kinderen en jongeren ervaren stress. Het aantal jongeren met burn-out en/of depressieve verschijnselen nemen de laatste jaren erg toe. We leven in een maatschappij waarin veel van ons verwacht wordt er veel prikkels zijn die verwerkt moeten worden en waar succes en falen erg zichtbaar en dichtbij zijn, denk bijvoorbeeld aan de impact van Social Media. Hierdoor zijn er steeds meer kinderen en jongeren die de lat zo hoog leggen dat ze er ziek van worden, vastlopen en uitvallen.  
Onze huidige maatschappij vraagt andere vaardigheden van kinderen en jongeren dan vroeger. Het vraagt om meer psychologische flexibiliteit en persoonlijke veerkracht om hetgeen ze in het leven tegenkomen het hoofd te kunnen bieden.
ACT is een therapievorm die hierbij helpt.

Volg je hart

Evidence based therapie

ACT is een (evidence based) derde generatie gedragstherapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je in het leven tegenkomt. Het gaat bij ACT enerzijds om het accepteren van vervelende gedachten en gevoelens in plaats van ermee in gevecht te gaan en anderzijds om zélf richting te geven aan je leven.

'Wat is voor mij belangrijk en hoe wil ik leven'

Je niet laten leiden door negatieve gedachten en het vermijden van de dingen die negatief zouden kunnen uitpakken. Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het ontwikkelen van persoonlijke verkracht is het doel van ACT.
De training ACT4Kids is een vertaling van Acceptance and Commitment Therapy naar de belevingswereld van kinderen en jongeren waarbij ze vaardigheden aangeleerd krijgen om onbevangen en nieuwsgierig te kunnen blijven en niet gevangen raken in hun gedachten en gevoelens. Het gaat hierbij niet zozeer om ze anders te leren denken, maar ze te leren hoe ze anders met hun gedachten om kunnen gaan. 

X-Tense