Kwaliteit

Onze visie

X-Tense gelooft erin dat iedere jeugdige in een kwetsbare situatie, een eerlijke toekomst verdient. Dit is de drijfveer en vanuit deze gedrevenheid zet X-Tense door, ook tegen de stroom in.

Middels een integrale multidisciplinaire aanpak is X-Tense in staat domein overstijgend problemen aan te pakken. Dit wordt bereikt door out of the box te durven handelen. En te streven om pas los te laten wanneer aan de Big Five is voldaan.

Wanneer een jeugdige hulpverlening ontvangt voor zijn 18e levensjaar, valt deze hulpverlening weg op het moment dat de jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt. Hierdoor vallen deze jeugdigen tussen wal en schip en de succesvolle hulpverlening die voor het 18e levensjaar is geboden in het niet gevallen. Dit vergroot de kans dat de jeugdige weer terugvalt in oude patronen. Deze jeugdigen hebben ook in de toekomst vaak opnieuw hulpverlening nodig als zij volwassen zijn.

Bijna vergelijkbaar is de doelgroep 12-minners, ook deze jeugdigen vallen vaak tussen wal en schip. Wanneer de problematiek op de basisschool al extreme vormen aanneemt, bijvoorbeeld door het plegen van strafbare feiten, is hier geen tot weinig aanbod voor in Nederland. Door het intensief inzetten op de signalen van crimineel en normoverschrijdend gedrag onder 12-minners, voorkom je samen jeugdcriminaliteit.

Daarnaast gelooft X-Tense erin dat ook ieder gezin in een kwetsbare situatie een eerlijke toekomst verdiend. Als ouders zit je soms met je handen in het haar, maar kan het moeilijk zijn om hulp te vragen. X-Tense is van mening dat geen vraag te gek is, maar iedere vraag een uitdaging is om te onderzoeken wat wel werkt. 

Klachtenprocedure en gedragscode

Als u ontevreden bent over de ondersteuning die geboden is door X-Tense, dan kunt u contact opnemen met de directie. Wij hopen u te kunnen helpen om de ontevredenheid weg te nemen. Mocht u er niet uitkomen met de directie dan is X-Tense aangesloten bij een onafhankelijk klachtenportaal. U kunt contact opnemen met klachtenportaalzorg. Via hun website kunt u een klachtenformulier invullen.

Documenten:
Klachtenregeling
Klachtenformulier X-Tense
Gedragscode

AVG en privacy

X-Tense hanteert de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 2018. Dit houdt in alle privacy gevoelige informatie en het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde beveiligd gebeurt.

Document:
Privacyreglement

HKZ Zorg en Welzijn

X-Tense is HKZ gecertificeerd voor Zorg en Welzijn. X-Tense blijft innoveren en is continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Jaarlijks komt er een onafhankelijke auditor een kwaliteitscontrole afnemen.

Documenten:
Beleidsverklaring X-Tense B.V.
HKZ certificaat

X-Tense